A neveknek nagy szerepük van mindennapi életünkben. A gyakorlati hasznukon kívül kifejeződik bennük a nemzethez, kultúrához való viszonyunk, de emellett igen erősen jelzik a közvetlen környezetünkhöz való tartozásunkat is. Identitásjelölő szerepük révén nagy jelentőségük van az egyén azonosságtudatának kialakításában. A nevek mint többnyire a múltból ránk maradt elemek régebbi nyelvi és kulturális viszonyokat őriznek, nem véletlen tehát, hogy e sokféle szerep miatt a nevek iránt többféle tudomány is érdeklődik, s hogy tanulmányozásukra önálló tudományszak, a jellegzetesen interdiszciplináris névtudomány, más néven onomasztika alakult ki. A nevek ismeretének azonban nemcsak tudományos haszna van, hanem mai életünk legkülönfélébb területei — a globalizációval is összefüggésben — mind élénkebben tartanak igényt a nevek ismeretére és az élet különböző színterein való használatára. A nagyközönség érdeklődését a közvetlen vagy tágabb környezetünk helynevei iránt az által igyekszik kielégíteni a honlap, hogy a névtárat bárki számára hozzáférhetővé tesszük: így az információkat nyújthat a nagyközönségnek éppúgy, mint a szakembereknek.

A Magyar Nemzeti Helynévtárat olyan adatbázisként alakítottuk ki, amely a magyar nyelv egész helynévállományának befogadására és kezelésére alkalmas. A program sajátossága az országhatárokon átívelő jellege, ami azzal van összefüggésben, hogy a helynévrendszerek nem igazodnak olyan mesterséges határvonalakhoz, mint az ország- és államhatárok, hanem sokkal inkább nyelvi-kulturális jelenségként nyelvhatárokhoz kötődnek. A helynévkincs együttes kezelését nemcsak a történelmi körülmények és gyökerek indokolják, hanem mai nyelvpolitikai természetű feladatok is: ezekhez igazodva úgy gondoljuk, hogy a magyar helynévkincs közzététele csakis a Kárpát-medence egészére vonatkozóan valósulhat meg. A névtár elsősorban szakemberek által korábban összegyűjtött és közzétett anyagokat dolgoz fel mind a mai, élőnyelvi, mind pedig a történeti forrásokból. Emellett azonban a névtár munkatársai a maguk által végzett gyűjtésekkel is gazdagítják az adattárat. A Magyar Nemzeti Helynévtár adatokkal való feltöltése folyamatosan zajlik.

A Magyar Nemzeti Helynévtár két egységből áll, a helynevek feldolgozottsági szintjének megfelelően. A Magyar Névarchívumban a helynévállomány szövegfájlokban, illetve táblázatos formában feldolgozott, többnyire településenkénti egységekben elrendezett adatbázisokban található meg. Ebben a részben szótári formában feldolgozott névtárak is helyet kapnak. A Magyar Névarchívum emellett olyan segédanyagokat is tartalmaz, amelyek főképpen a névtani kutatásokban hasznosíthatók. A MNH másik egysége, az ugyancsak folyamatosan gazdagodó Magyar Digitális Helynévtár a Magyar Névarchívumban is elérhető helynévállomány egy részét foglalja magába, mégpedig térinformatikai feldolgozásban, több szempontú kiválasztást és keresést téve lehetővé.

Minden érdeklődőnek sikeres böngészést kívánnak a Magyar Nemzeti Helynévtár szerkesztői:

Bemutatkozó kisfilm
dr. Hoffmann István és dr. Tóth Valéria